Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Právní pomoc > > Poradna dostupnosti právní pomoci

> Poradna dostupnosti právní pomoci

Poradna dostupnosti právní pomoci je součástí projektu „Posílení dostupnosti právní pomoci v oblasti ochrany lidských práv.“ Od roku 2009 je občanům dostupný internetový portál www.potrebujipravnika.cz. prostřednictvím něj poskytujeme veřejnosti informace o tom, kde a jakou formou mohou získat právní pomoc.

V návaznosti na fungování portálu jsme elektronickou poštou a telefonicky zodpověděli 300 dotazů od jednotlivců a neziskových organizací.

 

Dostupnost právní pomoci, která je základním předpokladem ochrany lidských práv, je v ČR z mnoha příčin omezena. Mnoho lidí si zejména z finančních důvodů nemůže dovolit placené právní služby.


Současný systém státem garantované bezplatné právní pomoci má mnoho nedostatků. Dosavadní úprava je roztříštěná, málo funkční, ne vždy jednotně uplatňovaná a klientům nezaručuje, že se skutečně domohou svého práva.


Efektivnímu využívání současných nedostatečných možností navíc brání nedostatečná informovanost konečných uživatelů, úřadů a NO o tom, kde a jakou formou je možné se právních služeb domoci.


Zajišťování právní pomoci je v ČR výsadní doménou advokátů. V případě obětí porušování lidských práv jde velmi často o osoby bez finančních prostředků nebo jiným způsobem znevýhodněné. Jejich přístup ke službám poskytovaným advokáty je více než problematický.


Poskytování tzv. pro bono právních služeb advokáty stále není dostatečně rozšířeno. Právní pomoc proto velmi často poskytují obětem porušování lidských práv NO. Pro NO ovšem pracuje nedostatečný počet právníků a mají omezenou kapacitu.


Poradna dostupnosti právní pomoci má pomoci lidem, kteří hledají právní pomoc, ale neví na koho se obrátit.


Více informací naleznete na  www.potrebujipravnika.cz

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.