Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Rovné odměňování – jak vyhrát případ u soudu?

Rovné odměňování – jak vyhrát případ u soudu?

Od: 17.4.2018
Do: 17.4.2018

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na praktický seminář

 

Rovné odměňování – jak vyhrát případ u soudu?

 

úterý 17. dubna 2018

13:00 – 17:00

Malý sál Kanceláře veřejného ochránce práv,

Údolní 39, Brno

 

Témata

·        údaje o klientovi/klientce, které je třeba zjistit před podáním antidiskriminační žaloby

·        určení osoby ve srovnatelném postavení (tzv. comparator) a sdílení důkazního břemene

·        nejčastější argumenty zaměstnavatelů/zaměstnavatelek – rizika a jak se na ně dopředu připravit

·        práce se statistickými daty a úvod do vícenásobné regresní analýzy

·        sankce za diskriminaci v odměňování

·        judikatura Soudního dvora EU (rovné odměňování mužů a žen)

·        případy nerovného odměňování řešené veřejným ochráncem práv (pohlaví, věk, zdravotní postižení, jiné postavení)

Lektorují

Petr Polák – od roku 2012 vede oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, je rovněž asistentem veřejného ochránce práv. Působil v pracovní skupině Equality Law (2012 – 2014) a Policy Formation (2015 – 2016) v rámci evropského sdružení Equinet – European Network of Equality Bodies, v roce 2015 byl zvolen do jeho předsednictva.

Hana Brablcová – absolvovala Právnickou fakultu (2016) Masarykovy univerzity. Od roku 2017 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička oddělení rovného zacházení. Zabývá se zejména diskriminací z důvodu pohlaví.

Marína Urbániková - absolvovala studium oborů sociální politika a sociální práce (2010) a mediální studia a žurnalistika (2011) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Na téže fakultě dokončila doktorské studium sociologie (2016). Působí jako lektorka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, kde vyučuje zejména kurzy zaměřené na metody a techniky výzkumu a statistickou analýzu dat. Od roku 2011 pracuje jako socioložka pro Kancelář veřejného ochránce práv.

 

Registrace

·        Seminář je určený pro advokáty a advokátky, advokátní koncipienty a koncipientky a studenty a studentky právnických fakult

·        Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita omezená.

·        Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·        Bližší informace: Kateřina Mužíková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.