Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Semináře ve spolupráci s KVOP

Semináře ve spolupráci s KVOP

Od: 14.11.2019
Do: 14.11.2019

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na praktický seminář
 
Právem proti diskriminaci
 
čtvrtek 14. listopadu 2019
13:00 – 17:00
 
V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)
V Celnici 4, Praha 1
 
 
Antidiskriminační zákon letos slaví deset let své účinnosti. Neměli jste dosud možnost se s ním blíže seznámit? Chcete si vyjasnit některé otázky, na které narážíte v judikatuře, literatuře nebo médiích? Dozvěděli byste se rádi více o tom, kolik lidí podává antidiskriminační žaloby, v kterých věcech a jak jsou před našimi soudy tyto žaloby úspěšné? Neváhejte a přijďte na náš seminář. Jako dárek dostanete sborník stanovisek Diskriminace.
 
Témata:
 
·        úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu
·        definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování apod.
·        přípustné formy rozdílného zacházení
·        právní prostředky ochrany před diskriminací a sdílení důkazního břemene ve sporech o diskriminaci
·        specifika zastupování oběti diskriminace
·        judikatura (česká, SD EU, ESLP), zprávy ochránce, případové studie
 
Lektorují:
 
Jana Kvasnicová - absolvovala studium na Právnické fakultě (2009) a Fakultě sociálních studií (2013, obory genderová studia a sociální antropologie) Masarykovy univerzi­ty. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v odboru rovného zacházení pracuje od jeho vzniku. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a předmětu Gender a právo vyučova­ného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je jednou z vedoucích autorského kolektivu komentáře k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer, a. s. (2015).
 
Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). V témže roce nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na odbor rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a víry a náboženského vyznání. V letech 2014 – 2018 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (2017, C. H. Beck).
 
Seminář je určený pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky.
 
Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 
 
V emailu uveďte organizaci, pro kterou pracujete (např. advokátní kancelář). Kapacita semináře je omezená.
 
Bližší informace poskytne Kateřina Mužíková, e-mail muzikova@probonoaliance.cz

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.