Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Dostupnost právní pomoci

Moderní právní stát vyžaduje zajištění právní pomoci pro každého, bez rozdílu majetku, sociálního nebo jiného postavení. „Právo na právníka“ je součástí principu rovnosti a práva na spravedlivý proces.

NAŠE PROJEKTY

Pro bono centrum


Zapojujeme advokáty do obecně prospěšných aktivit. Pomáháme NNO získat advokáta.

VÍCE INFORMACÍ →

Bezplatná právní pomoc

Podporujeme vznik lepší právní úpravy státem garantované právní pomoci.

VÍCE INFORMACÍ →

Poradna dostupnosti právní pomoci

Radíme občanům, kde a jakou formou mohou získat právní pomoc.


VÍCE INFORMACÍ →

Společensky odpovědná výuka práva

České právní vzdělávání si zaslouží praktičtější přístup a větší důraz na etiku. Studenti si tak osvojí praktické dovednosti pro společensky odpovědný výkon právnických profesí.

NAŠE PROJEKTY

Škola lidských práv


Seznamujeme studenty právnických fakult s právními prostředky ochrany lidských práv.

VÍCE INFORMACÍ →

Pro vyučující


Pomáháme obohatit výuku práva o praktický a etický rozměr.


VÍCE INFORMACÍ →

Právní kliniky


Podporujeme rozvoj komplexní metody prakticky orientované výuky práva.

VÍCE INFORMACÍ →

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.