Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Právní pomoc > > Zákon o bezplatné právní pomoci

> Zákon o bezplatné právní pomoci

V demokratickém právním státě by měl mít každý přístup k právní pomoci poskytované kvalifikovaným právníkem. Systém bezplatné právní pomoci by měl zajistit dostupnost právní pomoci i pro lidi, kteří si placené právní služby nemohou dovolit. Za fungování tohoto systému je v prvé řadě odpovědný stát.

 

Dostupnost právní pomoci je v současné době nedostatečná. K hlavním nedostatkům patří roztříštěnost právní úpravy, částečné přenesení odpovědnosti státu na Českou advokátní komoru bez náhrady, malá informovanost lidí o možnosti získat právní pomoc a také to, že právní pomoc není možné získat před zahájením řízení.

 

V rámci projektu Bezplatná právní pomoc usilujeme o přijetí nové legislativní úpravy, která zajistí efektivnější poskytování právní pomoci sociálně slabším či jinak znevýhodněným vrstvám obyvatelstva. V předchozím období jsme spolupracovali s Ministerstvem spravedlnosti na vzniku tezí a věcného záměru zákona o bezplatné právní pomoci. O vzniku zákona jsme informovali další neziskové organizace a zapojili jsme je do jeho přípravy. Po změnách ve vládě a po nástupu ekonomické krize zákon nakonec nebyl předložen ke schválení do Parlamentu.

 

O přijetí nové právní úpravy budeme ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi usilovat i nadále.

 

Více informací nalaznete na www.bezplatnapravnipomoc.cz

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.