Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Další aktivity > PF Olomouc: Law for Life

PF Olomouc: Law for Life

 

Pro bono aliance se stala partnerem projektu "Právní vzdělávání pro celý život," který realizuje Právnická fakulta UP Olomouc.

Projekt „Právní vzdělání pro celý život“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290), zkráceně Law4Life, navazuje na předchozí zkušenosti PF UP s praktickou výukou a má za cíl rozvíjet a dále zkvalitňovat výuku na PF UP obohacením o rozvoj dovedností a hodnot v právním vzdělávání. Projekt Law4Life je zaměřen na zavedení systematického rozvoje klíčových kompetencí, které studentům PF UP umožní, aby vědomosti, obecné i profesní dovednosti, hodnoty a praktické zkušenosti získané již při studiu byli schopni efektivně využít pro svůj další profesní i osobní rozvoj. Inovace směrem k rozvoji klíčových kompetencí bude uskutečněna modernizací didaktických metod v dovednostně zaměřených předmětech a v právních klinikách, dále pak rozšířením nabídky předmětů právních klinik a dalších volitelných předmětů (např. profesní etika, právo pro každý den – street law atd.).

 

Projekt je financován Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 

 

Podrobné informace o projektu najdete na interentových stránkách PF UP.

 

V rámci tohoto projektu se Pro bono aliance věnuje:

 

1) Přípravě a realizaci nového volitelného předmětu Profesní etika

 

2) Spolupráci na zapracování klíčových kompetencí do výuky práva

 

3) Přípravě nového programu "Moot court"

 

4) Inovaci metod výuky

 

Profesní etika:

Předmět Profesní etika seznamuje studenty se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v ČR. Jedním z jeho hlavních cílů je vyplnit mezeru v právním vzdělávání týkající se hodnotové výchovy budoucích právníků. Praktikující právníci totiž často chápou své povolání spíše jako druh podnikání, kde hlavním měřítkem úspěchu je pouze zisk a opomínají tak skutečnost, že i oni jsou součástí výkonu spravedlnosti. Celkový úpadek neprávních normativních systémů má nepochybně neblahé důsledky v nazírání veřejnosti na právo, právníky i justici jako celek, neboť neeticky či nemorálně konající právník je pojmově právníkem špatným. Proto tento předmět usiluje o to, aby jeho absolventi na porušení etických zásad ani nepomysleli.

Kromě advokátů je předmět zaměřen i na další právní profese při jejichž výkonu hraje profesní etika zásadní roli i proto, že stavovské a další organizace sdružující tyto profese mají své etické kodexy, jejichž dodržování kárně vymáhají. Předmět je realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskusích a samostatné práci studentů tak, aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou v praxi nastat a etické principy proto měli vždy na paměti.

Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích. Do výuky předmětu budou zapojeni odborníci ze všech oblastí praxe, kteří studenty seznámí s vlastními poznatky a zkušenostmi s etickou stránkou výkonu jejich povolání.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.